Hurry up, Registration open for upcoming event.

Hurry up, Registration open for upcoming event.

आउने फागुन १३ गते हुन गैरहेको “धरान १० कि, एघारौं नेवा च्यारेटी २०७९”को दर्ता फारम खुलीसकेको जानकारी गर्दछौ !

www.dharanrun.org.np बाट online बाट registration गर्न सकिन्छ, online बाट दर्ता गर्दा E-sewa मार्फत शुल्क तिर्न सकिनेछ !

साथै अन्य सहभागी बिद्यालय, संघसस्थाहरुको निम्ति दर्ता फारम पनि रहेकोछ !

दर्ता शुल्क रु. ५०० रहेको र बिद्यार्थीहरुको निम्ति रु. ४०० मात्र रहेको जानकारी गर्दछौ !

बिस्तृत जानकारीको निम्ति : ९८११३०६१११